Tıp Fakülteleri

Tıp Fakülteleri

Tıp Fakülteleri Hakkında Genel Bilgiler

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin ve hatta ailelerinin önemli bir bölümü Tıp Fakültesi’ni hayal eder. İnsan sağlığı için çalışan bu çok önemli sektörde yer almak ve insanlara faydalı birer doktor olabilmek gerçekten de önemli bir hedeftir. Sosyolojik ve ekonomik anlamdaki getirileri de doktorluk mesleğini cazip kılan etkenler arasındadır.

Tüm dünya ve ülkemizdeki Tıp Fakülteleri, her yıl öğrenci yetiştirirken tek bir konuya odaklanmış durumdadır: sağlık.  Sağlığa dair her alan bu fakültelerin konusudur ve buna uygun olarak hastalıkları tespit etmek, dönemsel ve bütünsel çözümler için çalışmalar yapmak ve öğrenci yetiştirmek üzere faaliyetlerde bulunurlar. Tıp Fakülteleri bünyesinde yapılan her çalışma, mevcut hastalıklar için çare bulmak, şayet bu mümkün değilse yaşanılan şikayetleri asgari seviyeye düşürebilmek ve bulunan yöntemleri uygulayacak personel yetiştirmek üzerinedir. Bütün bu çalışmalar bilim ve teknolojinin en ileri yöntemleri ışığında yapılır, yetiştirilen her öğrencinin amacı, sağlık konusundaki en ileri hizmeti sunabilmektir.

Üniversite sınavına giren ve Tıp Fakültesi kazanmayı hedefleyen öğrenciler, Sayısal Puan Türü üzerinden istenen puanı almak zorundadır. Tercih edilen üniversitenin belirlediği puan tutturulduktan sonra 6 yıl sürecek bir eğitim süreci de başlamış olur. Bazı üniversitelerde ise hazırlık eğitimi programı mevcuttur ve bu üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için okul süresi 7 yıl olmaktadır.

Tıp Fakültelerinin Programında Yer Alan Dersler

6 yıllık bir süreyi kapsaması ve farklı yapısı ile diğer tüm üniversitelerden ayrılan Tıp Fakülteleri, öğrenciler için zorlu ve disiplin gerektiren bir yapıdadır. Her üniversitenin ders programı farklı olmakla birlikte, genel itibariyle klinik öncesi dönem ve klinik dönem olmak üzere iki dönemlik bir eğitim ve öğretim programından söz edebiliriz. Klinik öncesi dönemde anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji ve bunların alt dallarının işlendiği derslerin yanı sıra fizik, kimya ve biyoloji dersleri ağırlıklıdır. Klinik öncesi dönemde teorik bilgilerin verildiği dersler uygulanır. Pratik döneme geçildiğinde ise öğrenciler artık laboratuvar ve kliniklerde meslekleri ile ilgili pratik uygulamaları öğrenmeye başlarlar.

Her yıl için spesifik örnekler verecek olursak, 1. yıl Tıp Bilimlerine Giriş, Ürogenital-Endokrin, Gastrointestinal-Beslenme-Metabolizma, 2. yıl Sinir Bilimleri, Kan-Enfeksiyon-Bağışıklık, Bilgi Yönetimi Araştırma, 3. yıl Multisistem Hastalıklar, Yaşam Döngüsü, Solunum-Dolaşım, 4. yıl Klinik Bilimlere Giriş, Dahili Tıp Bilimleri, Gastrointestinal-Kitleler-Enfeksiyon, 5. yıl KBB-Göz, Acil Tıp, Kadın Doğum-Üroloji, 6. yıl ise Genel Cerrahi, Nöroloji, Kardiyoloji, Psikiyatri, Aile Hekimliği gibi zorunlu dersler görülür. Seçmeli derslerde ise Resim, Müzik ve Halk Oyunları gibi dersler tercih edilmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencileri, klinik öncesi dönemde normal yapı ve fonksiyon ile organ ve sistemlerin patolojileri üzerine eğitim alırlar. Klinik döneme geçtiklerinde ise tanısal tıp, kanıta ilişkin tıp, ilaç kullanımına ilişkin öğretiler, enfeksiyon kontrolü ve semptom ile bulgulardan yola çıkılarak teşhise ulaşmayı içeren dersler görmektedirler.

Öğrenciler, eğitim ve öğretimin son yıllarında ise intörn sıfatı ile görev yapmaya başlarlar. Eğitici bir doktor gözetiminde olmak suretiyle öğrendiklerini uygulama fırsatı buldukları bu dönemde, hem doktorluk pratiği, hem de hasta ve hastalık yönetimi konularında inisiyatif alma şansına sahip olurlar.

Tıp Fakültelerinden Mezun Olanların İstihdam Durumu

Öğrenim gördüğü Tıp Fakültesi’nden mezun olmaya hak kazanan ve diploması Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan her Tıp Fakültesi öğrencisi, Tıp Doktoru olarak çalışma imkanına kavuşur. Buna göre Tıp Doktorları hem resmi, hem de özel kurumlarda istihdam edilerek görev yapabilmektedirler.

Ülkemiz kanunları gereğince, tıp doktorları 2 yıl süreyle mecburi hizmete tabidir. Bu mecburi hizmet 2 farklı şekilde ifa edilebilmektedir: Kamuya bağlı hastanelerin acil servislerinde ya da 1. Basamak kurumlarda görev alarak.

Tıp Fakültesi Mezunlarının Yüksek Lisans Yapabildikleri Alanlar

Tıp Fakültesi mezunları, tercih ettikleri takdirde Yüksek Lisans Programları için başvuru yapma hakkına sahiptir. Halk Sağlığı, Fizyoloji, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Farmakoloji, İmmünoloji, Anatomi, Mikrobiyoloji, Biyofizik, Moleküler Biyoloji, Deontoloji ve Tıp Tarihi, Biyokimya, Parazitoloji, Histoloji ve Embriyoloji gibi alanlarda Yüksek Lisans yapabilirler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi için yılda 2 defa TUS adı verilen bir sınav yapılmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olanlar Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ya da Üniversite Hastaneleri bünyesindeki kadrolarda görev yapma hakkı kazanabilirler. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda başarılı olanların seçebilecekleri alanlar ise Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Alanları, Laboratuvar Uzmanlık Alanları, İyileştirici Hekimlik Uzmanlık Alanları, Akademik Uzmanlık Alanları, Boşaltım Sistemi Hastalıkları yani Üroloji olarak adlandırılır.

Koruyucu Uzmanlık Alanları için başvuru yapanlar Aile Hekimliği, Okul Hekimliği, Spor Hekimliği gibi dallarda uzmanlaşabilir.

Laboratuvar Uzmanlık Alanları için başvuru yapanlar Tıbbi Farmakoloji, Patolojik Anatomi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanlarında uzmanlaşabilir.

İyileştirici Hekimlik Uzmanlık Alanları için başvuru yapanlar Genel Cerrahi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, KBB, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Akademik Uzmanlık Alanları için başvuru yapanlar Fizyoloji, Fizyopatoloji, Adli Tıp, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Üroloji alanı için başvuru yapanlar ise Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kalp ve Damar Cerrahisi gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Tıp Fakültesi Mezunlarının Aldıkları Maaş Ücretleri

Resmi kurumlarda işe başlayan doktorların aldıkları ücret 2020 Lira ila 8000 Lira arasında değişmektedir. 5 yıllık tecrübesi olan doktorlar 8350 Lira alırken, artan her 5 yıllık tecrübede bu ücret de artış göstermektedir. Bunun yanı sıra, bu ücretler çalışılan kurumdaki birçok farklı etkene tabi olarak değişiklik göstermektedir. Nöbet, döner sermaye payı, çalışılan bölge farkı gibi nedenler de bu değişkenliğe örnek olarak gösterilebilir.

Özel kurumlarda görev yapan doktorlar ise verdikleri hizmet ve ilgili kurum ile yaptıkları sözleşmeye bağlı olarak farklı ücretler almaktadır.